Woordenlijst

Aäron, gave van
Het vermogen om met behulp van een wichelroede verborgen schatten te vinden. Volgens Leer & Verbonden 8 had Oliver Cowdery deze gave (meer uitleg in dit forumonderwerp).

Afval
De mormonen geloven dat het Christendom, na de dood van Jezus' twaalf apostelen, van de ware leer van Christus is afgedwaald. Dit proces noemen zij "de grote afval" (een anglicanisme voor "de grote afvalligheid").

Algemene Autoriteit 
De president van de kerk, zijn twee raadgevers, de twaalf apostelen en de leden van het Eerste Quorum der Zeventig zijn de Algemene Autoriteiten van de kerk. Dit zijn betaalde, fulltime bestuurders die het hoogste gezag in de kerk vertegenwoordigen.

Apostel
1. Leerstellig: ambt in het Melchizedekse priesterschap. In de begintijd van de kerk was dit ambt vergelijkbaar met het ambt van ouderling. 2. Organisatorisch: lid van de Raad der Twaalf Apostelen, het op één na hoogste bestuursorgaan van de mormoonse kerk.

Buitenste duisternis
De buitenste duisternis is “een plaats die volledig is afgesneden van het licht en de glorie van God” (Ludlow 1992, p. 1770) en is bestemd voor hen die een onvergeeflijke zonde hebben begaan.

Celestiaal koninkrijk
Volgens de mormonen bestaat de hemel uit verschillende afdelingen, die “graden van heerlijkheid” genoemd worden. Het celestiale koninkrijk is de hoogste graad van heerlijkheid en is voorbehouden aan hen “die de kerk van de Eerstgeborene vormen” (waarmee uiteraard de mormoonse kerk bedoeld wordt).

CES
Afkorting van Church Educational System, een mormoonse organisatie die als doel heeft om jongeren en jonge volwassenen te helpen om de verzoening van Jezus Christus te begrijpen, in aanmerking te komen voor de tempelzegeningen en om zichzelf, hun gezinnen en anderen voor te bereiden op het eeuwige leven bij hun Hemelse Vader".  Lees hier meer over de methoden van het CES.

Garments
Net als in veel andere religies, gelden ook in het mormonisme een aantal kledingvoorschriften. Met garments (Engels voor kledij) wordt speciale onderkleding bedoeld die Heiligen der Laatste beginnen te dragen nadat zij voor het eerst in de tempel zijn geweest. Het stelt de kleding voor die God voor Adam en Eva maakte toen zij het paradijs moesten verlaten. Mormonen geloven dat deze onderkleding hen beschermt tegen kwade invloeden.

Geestelijke gevangenis
De geestelijke gevangenis is de plaats waar de geesten van de onrechtvaardigen na hun dood wachten op hun opstanding.

Kledingvoorschriften
De mormoonse kerk kent veel kledingvoorschriften. Het meest bekend zijn de zendelingen die een donker pak dragen met een wit overhemd en een onopvallende das. Officieel wordt van mormonen alleen verwacht dat zij zich netjes en verzorgd kleden maar in de praktijk gelden er allerlei ongeschreven regels zoals het dragen van rokken en jurken door vrouwen (met name tijdens kerkelijke bijeenkomsten), liever witte dan gekleurde overhemden voor mannen, maximaal één oorbel per oor voor vrouwen, geen oorbellen voor mannen, etc.

Onvergeeflijke zonde
De mormonen onderscheiden twee onvergeeflijke zonden, namelijk het vergieten van onschuldig bloed en het verloochenen van de Heilige Geest. Dat laatste houdt in dat iemand “de Heilige Geest ontvangen heeft, de hemelen geopend heeft gezien en God kent, en dan tegen Hem zondigt” (Smith 1976, p. 358). Zij die een onvergeeflijke zonde begaan, worden “zonen des verderfs” genoemd.

Paradijs
Het paradijs is de plaats waar de geesten van de rechtvaardigen na hun dood wachten op hun opstanding. Behalve rechtvaardig moet een mens ook gedoopt zijn in de mormoonse kerk om in het paradijs te kunnen komen.

Sekte
Een sekte is een religieuze beweging wier opvattingen, praktijken, normen en waarden significant afwijken van de grotere beweging waaruit de sekte voortkomt en/of van de omliggende maatschappij. Kenmerkend voor sekten is dat zij met behulp van manipulatieve processen en autoritaire structuren een vergaande en eenzijdige invloed uitoefenen op de emoties, de gedachten en het gedrag van hun leden.

Telestiaal koninkrijk
De mormonen geloven dat de hemel uit verschillende afdelingen bestaat, die “graden van heerlijkheid” genoemd worden. Het telestiale koninkrijk is de laagste graad van heerlijkheid, waar alle mensen naartoe gaan die tijdens hun aardse leven onrechtvaardig waren, maar geen onvergeeflijke zonder begaan hebben.

Terrestriaal koninkrijk
In de mormoonse theologie bestaat de hemel uit verschillende afdelingen, die “graden van heerlijkheid” genoemd worden. Het terrestriale koninkrijk is bedoeld voor “de eerzamen van de aarde, die door de listigheid der mensen werden verblind” (m.a.w. “goede” mensen die geen mormonen zijn).

Tiendevereffening
Om in aanmerking te komen voor de doop en andere privileges zoals toegang tot de tempel en een kerkelijk huwelijk, moeten de mormonen 10% van hun inkomen aan de kerk doneren. Aan het einde van ieder kalenderjaar krijgen zij van hun plaatselijke kerkleider een overzicht van hun donaties in dat jaar, wordt hen gevraagd of deze donaties een “volledige tiende” betreffen en krijgen zij een kans om het “tekort” aan te zuiveren. Dit gesprek wordt tiendevereffening genoemd.

Toezeggingen
Toezeggingen zijn een belangrijk onderdeel van het mormoonse zendingssysteem. Het zijn actie-gerichte afspraken waarmee de zendelingen proberen het gedrag van potentiële bekeerlingen zo te beïnvloeden, dat zij zich gaan gedragen als een mormoon.

ZHV
De afkorting ZHV staat voor zustershulpvereniging. Deze werd op 17 maart 1842 in Nauvoo (het toenmalige hoofdkwartier van de kerk) opgericht als liefdadigheidsorganisatie voor Mormoonse vrouwen en hield haar laatste bijeenkomst net geen twee jaar later op 16 maart 1844. In 1866 werd de ZHV opnieuw georganiseerd, aanvankelijk als onafhankelijke vrouwenorganisatie maar sinds september 1971 als onderdeel van de (door mannen geleide) kerkelijke organisatie.

Zonen des verderfs
Zij die een onvergeeflijke zonde hebben begaan, worden zonen des verderfs genoemd. Ex-mormonen worden vaak als zonen des verderfs gezien, vooral wanneer zij zich actief over de kerk uitspreken op een manier die haar leden niet welgevallig is.