Wat geloven de mormonen?

Waar komt de mens vandaan? Wat is het doel van het leven? Is er leven na de dood?

Het “plan van zaligheid” is het mormoonse antwoord op deze levensvragen en onderstaande tekening is een schematische samenvatting van de hoofdlijnen van dit plan. Met dit schema in de hand kunt u op een willekeurige zondag een willekeurige mormoonse kerk binnenlopen en de context begrijpen van alles wat er onderwezen en besproken wordt.


Niet alles wat in dit schema staat, valt onder de “officiële leer” van de mormoonse kerk. Het mormonisme kent immers heel weinig “officiële leer”. Veel van wat de mormonen geloven, komt voort uit de theologische speculaties van (vroege) kerkleiders zoals Joseph Smith, Sidney Rigdon, Brigham Young, Orson Pratt, B.H. Roberts, John A. Widtsoe, James E. Talmage, Bruce R. McConkie, etc. Deze speculaties vormen samen met de officiële leer de theologische traditie van het mormonisme.


Klik hier om het plan van zaligheid als pdf-bestand te downloaden.
Het schema is opgesteld in A3-formaat maar is ook op A4 leesbaar.