Uw lidmaatschap opzeggen

Wie geen lid meer wil zijn van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kan zich administratief laten uitschrijven. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen. Maar eerst rijst de vraag waarom u zich zou laten uitschrijven.


Snel naar:
In principe is het mogelijk om op papier lid van de kerk te blijven zonder actief deel te nemen aan de vergaderingen en activiteiten. Dit heeft echter als nadeel dat leden van de kerk van tijd tot tijd contact met u en/of uw kinderen zullen opnemen om u te “heractiveren”. Kinderen worden niet zelden rechtstreeks benaderd (dus buiten de ouders om), bijvoorbeeld als zij 8 of 12 jaar geworden zijn. Als u in de tussentijd verhuisd bent, zal de kerk uw nieuwe adres proberen te achterhalen, bijvoorbeeld door contact op te nemen met uw voormalige buren, met familieleden of met (gemeenschappelijke) vrienden en kennissen. Als u dit alles niet wilt, is uitschrijven de enige optie.

Uitschrijven betekent overigens niet dat uw naam uit de centrale administratie van de kerk in Salt Lake City verwijderd wordt. Er wordt alleen een vinkje bij uw naam gezet. Uw gegevens blijven in de administratie van de kerk tot 110 jaar na uw geboorte (Canham 2005).

U bent bij uw doop geen formele, wettelijke verbintenis met de kerk aangegaan, zoals een contract of een abonnement. De kerk heeft dus geen enkele zeggenschap over de manier waarop u uw lidmaatschap wilt beëindigen; een schriftelijke mededeling is voldoende. In het kerkelijk handboek van 2010 staat beschreven hoe de uitschrijvingsprocedure verloopt (Handbook 1: Stake Presidents and Bishops 2010, pp. 71-72).
 1. Wie uitgeschreven wil worden, kan een schriftelijk en ondertekend verzoek daartoe aan zijn of haar bisschop sturen. De kerk noemt dit een verzoek, maar het is natuurlijk een mededeling. Het is niet nodig om uw opzegging aangetekend te versturen maar het kan wel. De eerste mogelijkheid die de kerk heeft om uw uitschrijving te vertragen is namelijk door te stellen dat zij uw opzegging niet hebben ontvangen. Dit komt regelmatig voor.

 2. De bisschop moet zich ervan vergewissen dat de persoon die uitgeschreven wil worden, begrijpt wat daarvan de gevolgen zijn. Dit is niet juist. De bisschop heeft geen enkele wettelijke zorgplicht met betrekking tot uw opzegging. Om vertraging van uw verzoek te voorkomen, is het daarom zinvol om in uw opzeggingsbrief die zaken te vermelden, die de bisschop volgens het handboek moet controleren (zie voorbeeldbrief).
 3. Rapport van een administratieve handeling. Als de bisschop ervan overtuigd is dat het lid de gevolgen van uitschrijving begrijpt en het niet waarschijnlijk is dat hij van zijn opzegging zal afzien, moet hij een “Report of Administrative Action” invullen en dit rapport samen met uw brief en uw lidmaatschapskaart naar de ringpresident sturen.

 4. Het ringpresidium controleert of de bisschop de juiste procedure heeft gevolgd. Als dat het geval is, vraagt hij de bisschop om het lid een brief te sturen waarin bevestigd wordt dat hij of zij uitgeschreven zal worden. In deze brief wordt u een bedenktijd van 30 dagen aangeboden. Het handboek stelt expliciet dat u van deze bedenktijd kunt afzien en dat uw opzegging dan meteen afgehandeld moet worden. U kunt dit dus het beste meteen in uw opzeggingsbrief aangeven (zie voorbeeldbrief).
 5. Als een lid afziet van de bedenktijd, stuurt de ringpresident de documenten uit stap 3 meteen door conform de instructies op het formulier en wordt uw naam van de ledenlijst verwijderd.
 6. U kunt uw opzegging ook naar het hoofdkantoor van de kerk sturen. In principe levert dat alleen maar extra vertraging op, omdat het hoofdkantoor uw brief zal doorsturen naar uw ringpresident, die ervoor moet zorgen dat de procedure bij stap 2 verder gaat.

  Als u opzegt via het hoofdkantoor, wordt u automatisch uitgeschreven als het hoofdkantoor binnen 60 dagen geen terugkoppeling van de ringpresident ontvangt over uw opzegging. In principe kunnen uw bisschop en ringpresident zich op deze manier de hele administratieve rompslomp uit stappen 3, 4 en 5 besparen (door niet te reageren op de melding van het hoofdkantoor) maar het is de vraag of alle bisschoppen en ringpresidenten dit weten en of zij deze regel ook op deze manier in hun voordeel zullen interpreteren.

  Als u zich via het hoofdkantoor wilt laten uitschrijven, kunt u de Engelstalige voorbeeldbrief gebruiken.
 7. Als een minderjarige uitgeschreven wil worden, geldt dezelfde procedure. De opzegging moet volgens de kerk echter niet alleen ondertekend zijn door de minderjarige zelf, maar ook door zijn/haar ouder(s), dan wel voogd(en). Dit is niet juist: de handtekening van de ouders/voogden is voldoende, vermits het kind minderjarig is. Het mag natuurlijk wel.
 8. Als meerdere gezinsleden uitgeschreven willen worden, volstaat één opzeggingsbrief. Intern moet de bisschop wel voor elke persoon een apart formulier zoals beschreven in stap 3 invullen.
 9. Opzeggingen moeten prompt en snel afgehandeld worden. Dit is de theorie zoals tot twee maal toe vermeld in het handboek. In de praktijk loopt het vaak anders. Met behulp van stap 6 kan de doorlooptijd beperkt worden tot ca. 60 dagen.
 10. Ook als een “overtreding” vermoed wordt, moet een opzegging direct in behandeling genomen worden. Dit betekent dat u uw lidmaatschap ook kunt opzeggen nadat de kerk een disciplinaire procedure tegen u heeft gestart, en dat de kerk uw verzoek dan zonder meer moet inwilligen. De kerk zal haar vermoedens (ook zonder bewijs) echter wel op het formulier uit punt 3 noteren, zodat u op een later tijdstip niet zomaar herdoopt kunt worden als u dat zou willen. Hieruit blijkt het gestelde uit de inleiding, namelijk dat uw naam niet uit de administratie van de kerk in Salt Lake City verdwijnt.
 11. Bevestiging van uw uitschrijving. Als uw uitschrijving rond is, ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging.
Sommige mensen voegen aan hun opzegging ook nog hun redenen toe. Dit werkt over het algemeen vertragend omdat het uw bisschop en ringpresident een opening biedt om contact met u op te nemen en de procedure te vertragen. De kans dat zij inhoudelijk op uw argumenten ingaan is minimaal. Immers, als zij deze zouden begrijpen, zouden zij zichzelf ook laten uitschrijven.

Maar het kan wel heel therapeutisch zijn om uw beweegredenen en ervaringen eens op papier te zetten. In dat geval kunt u overwegen om uw verhaal op te sturen naar mormonisme@gmail.com zodat andere Heiligen der Laatste Dagen die overwegen om zich uit te laten schrijven, weten dat zij niet alleen zijn.