Kerkelijke organisatie

Het Eerste Presidium en het Quorum van Twaalf Apostelen zijn de twee hoogste bestuursorganen van de mormoonse kerk. Degene met de meeste “dienstjaren” is de president van de kerk. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar unanieme besluitvorming, die daardoor vaak uiterst traag verloopt.


In tegenstelling tot de leiders van andere kerken hebben de mormoonse kerkleiders geen academisch-theologische maar een zakelijke of juridische achtergrond, aangevuld met carrièrebureaucraten die hun hele leven voor de kerk hebben gewerkt.


Algemene Autoriteiten 

De hoogste bestuurlijke lagen van de kerk worden gevormd door:
  • Het Eerste Presidium, bestaande uit de president van de kerk en twee raadgevers;
  • Het Quorum der Twaalf Apostelen;
  • Het Eerste Quorum der Zeventig.
Deze drie gremia bestaan uit full-time, betaalde bestuurders, die Algemene Autoriteiten genoemd worden. Zij besturen de kerk op autoritaire wijze, dat wil zeggen zonder verantwoording af te hoeven leggen aan de leden van de kerk.  Nieuwe Algemene Autoriteiten worden aangewezen door de bestaande, voornamelijk op basis van familiebanden (Quinn 1997, pp. 163-197).

Lokale kerkleiders

Op lokaal niveau wordt het beleid van de Algemene Autoriteiten uitgevoerd door vrijwilligers, die in drie geografische niveaus zijn georganiseerd:
  • Gebieden: Wereldwijd zijn er momenteel zo’n 30 gebieden die bestuurd worden door een gebiedspresidium, bestaande uit een president en twee raadgevers, meestal behorend tot het Eerste Quorum der Zeventig (Algemene Autoriteiten), of het Tweede tot en met het Vijfde Quorum der Zeventig (gebiedsautoriteiten).
  • Ringen: Ieder gebied bestaat uit een aantal ringen, die ook weer bestuurd worden door een driekoppig presidium (president en twee raadgevers). Nederland en Vlaanderen zijn opgedeeld in vier ringen.
  • Wijken en gemeentes: De vier Nederlandse en Vlaamse ringen bestaan uit een veertigtal kerkgemeentes, die “wijken” of “gemeentes” worden genoemd (dit betreft een organisatorisch onderscheid op basis van het aantal leden). Iedere wijk wordt geleid door een bisschop, bijgestaan door twee raadgevers. De bisschop is in kerkelijke zin verantwoordelijk voor de individuele leden.
Hulporganisaties

Naast deze hiërarchische organisatie kent de kerk ook hulporganisaties voor diverse groepen op basis van leeftijd, geslacht, huwelijkse staat, etc. Zo zijn er hulporganisaties voor kinderen van 3 tot 12, voor jongens en meisjes van 12 tot 18 (apart en samen), voor vrouwen vanaf 18 jaar, voor alleenstaanden tot 30 jaar en alleenstaanden vanaf 30 jaar, voor alle leden vanaf 18 jaar, voor belangstellenden en nieuwe leden, etc. Sommige hulporganisaties worden geleid door vrouwen maar zij hebben geen priesterschapsgezag en hun bevoegdheid is te allen tijde ondergeschikt aan die van de mannelijke kerkleiders.

Deze tekst is oorspronkelijk door mormonisme.nl geschreven voor Wikipedia.