De oorsprong van het Boek van Mormon, deel 2

Er bestaan verschillende theorieën over de oorsprong van het Boek van Mormon. In deze serie worden de meest invloedrijke geanalyseerd.

View of the Hebrews

Dit artikel is een bewerkte versie van het eerder op deze site verschenen artikel “Ethan Smith en de oorsprong van het Boek van Mormon” (23 oktober 2009).

Ethan Smith (geen “familie van”) was de auteur van het boek View of the Hebrews uit 1823, dat door sommigen gezien wordt als een mogelijke bron voor het Boek van Mormon. Iemand die hier al in de jaren ’20 van de vorige eeuw serieus onderzoek naar deed was Brigham H. Roberts, een gerespecteerd Mormoons kerkhistoricus en Algemeen Autoriteit van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. In een brief aan de toenmalige kerkpresident Heber G. Grant, diens raadgevers en de Twaalf Apostelen schreef Roberts het volgende over het belang van dit onderzoek:


“Het behoeft geen betoog dat het instandhouden van de waarheid van het Boek van Mormon van absoluut wezenlijk belang is voor de integriteit van de hele mormoonse beweging. Het is immers ondenkbaar dat de aard en oorsprong van het Boek van Mormon niet zouden kloppen, maar dat de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen toch een ware kerk zou zijn” (Madsen 1992, p. 58).

Bij het schrijven van het Boek van Mormon werkte Joseph Smith o.a. samen met zijn neef Oliver Cowdery uit het dorpje Poultney in de staat Vermont. Ethan Smith was hier van 1821 tot 1826 predikant van de Congregational Church, een protestantse kerk waar ook de familie Cowdery toe behoorde (Palmer 2002, p. 60). Dit is precies de periode waarin Ethan Smith zijn boek View of the Hebrews schreef en waarin de eerste twee drukken verschenen. Roberts begon zijn “Book of Mormon Study” dan ook met de vaststelling dat het zeer waarschijnlijk is dat Joseph Smith het boek View of the Hebrews “zo niet bezat, dan toch zeker kende” (Madsen 1992, p. 153).

Vervolgens ging hij op zoek naar structurele elementen in View of the Hebrews die gezien zouden kunnen worden als een mogelijke basis voor het Boek van Mormon. Hiervan vond hij er 28, die onderaan dit artikel worden weergegeven. Roberts trok hieruit geen conclusie, maar eindigde dit deel van zijn onderzoek met een open vraag: ”Kunnen zoveel opmerkelijke overeenkomsten, die wijzen op een mogelijke verbinding [tussen de twee boeken], louter toevallig zijn?” (Madsen 1992, p. 242).

In het tweede deel van Roberts’ “Book of Mormon Study” onderzocht hij de volgende hypothese:

“Als, op basis van alles wat in het eerste deel gevonden is, het standpunt ingenomen wordt dat het Boek van Mormon slechts mensenwerk is, dan moet er voldoende intern bewijs in het boek zelf aanwezig zijn om een dergelijk standpunt te onderbouwen” (Madsen 1992, p. 251). En dergelijke bewijzen vond Roberts in overvloed, waarvan hier twee voorbeelden gegeven worden:
 • Volgens het Boek van Mormon vond de migratie van de Jaredieten van de oude naar de nieuwe wereld plaats in acht kleine, lichte boten. In deze boten (“de lengte ervan was de lengte van een boom”) reisden niet alleen de groep Jaredieten (tussen de 50 en 100 mensen), maar ook hun “kleinvee en runderen” en allerlei andere soorten “beest of dier of vogel” – wellicht de paarden, ezels en olifanten die de Jaredieten als lastdieren gebruikten. Bovendien duurde de overtocht maar liefst 344 dagen, dus de hoeveelheden proviand en drinkwater die benodigd waren om deze hele menagerie bijna een jaar lang in leven te houden, zouden aanzienlijk moeten zijn geweest. Het lijkt niet geloofwaardig dat dit überhaupt mogelijk was, laat staan in acht kleine boten die licht als een vogel over het water bewegen.
   
 • Volgens het Boek van Mormon bouwde Nephi in de nieuwe wereld een tempel “naar het voorbeeld van de tempel van Salomo, behalve dat hij niet van zoveel kostbare materialen werd gebouwd, want die waren niet te vinden in het land”. Nephi deed dit vrij kort na aankomst in het beloofde land, nadat hij zich had afgescheiden van zijn broers Laman en Lemuel. De Nephieten bestonden op dat moment uit een clan van vijf tot tien families. Kijken we dan in de bijbel naar de beschrijving van de bouw van de tempel van Salomo, dan zien we dat deze 180.000 arbeiders en 3.300 opzichters nodig had voor zijn tempel, en dat de bouw zeven jaar duurde – een onmogelijke opgave voor een klein groepje Nephieten, met of zonder kostbare materialen.
Geconfronteerd met deze en vele andere interne problemen in het Boek van Mormon, vroeg Roberts zich herhaaldelijk af of het boek nu als waar gebeurd verhaal gezien moest worden of als goedbedoelde religieuze fictie van een vrome, maar naïeve en onontwikkelde jongeman die niet wist waar hij het over had.

* * *
Wezenlijke overeenkomsten tussen Ethan Smith’s
View of the Hebrews en het Boek van Mormon

volgens Brigham H. Roberts
(Madsen 1992, pp. 240-242)
 • De aard en hoeveelheid van het materiaal in Ethan Smith’s boek zijn voldoende om te dienen als basis voor het Boek van Mormon.
 • Op iedere pagina wordt niet slechts verondersteld, maar gepleit dat de Amerikaanse Indianen van Israëlitische oorsprong zijn.
 • Het behandelt de verwoesting van Jeruzalem en de verstrooiing van Israël, net als het Boek van Mormon.
 • Het behandelt de toekomstige vergadering van Israël en de hertstelling van de Tien Stammen, net als het Boek van Mormon.
 • Het legt een sterke nadruk op de profetieën van Jesaja en gebruikt daaruit veel materiaal, inclusief hele hoofdstukken, net zoals het Boek van Mormon.
 • Het doet een bijzondere oproep aan de niet-Joden van de Nieuwe Wereld – meer in het bijzonder de inwoners van de Verenigde Staten - om zich te ontfermen over het Israël in de Nieuwe Wereld, net als het Boek van Mormon. Grote beloften worden gedaan aan de niet-Joodse bevolking van Amerika, voor zover zij het goddelijke plan volgen.
 • Het stelt dat de Nieuwe Wereld bevolkt is door middel van een aantal migraties vanuit de Oude, net als het Boek van Mormon. De migrerende volken reizen naar een land “waar geen mens ooit gewoond heeft”, net zoals de Jaredieten uit het Boek van Mormon reisden naar “dat deel waar nog nooit een mens was geweest”.
 • In beide gevallen leidde de reis naar het noorden, beide koloniën betraden een vallei van een grote rivier; tijdens de reis kwamen beide langs “zeeën” en “vele wateren”; beide reizen waren lang. Het motief voor beide reizen was religieus: in het ene geval was Ethan belangrijk voor het vastleggen ervan, in het andere Ether.
 • In Ethan Smith’s boek raken de verloren stammen verdeeld in twee groepen, een beschaafde groep en een wilde, luie groep jagers die uiteindelijk tot barbarij verviel, net zoals met de volkeren van het Boek van Mormon gebeurt.
 • Lange, gruwelijke oorlogen breken uit tussen Ethan Smith’s beschaafde en wilde groepen. Hetzelfde gebeurt in het Boek van Mormon, langs dezelfde lijnen van beschaving en barbarij.
 • De wilde groep roeit de beschaafde groep volledig uit in Ethan Smith’s boek.
 • In Ethan Smith’s boek wordt verondersteld dat de beschaafde groep een cultuur kende van bouwkunst, het schrift, kennis en gebruik van ijzer en andere metalen, en navigatie. Het Boek van Mormon veronderstelt dit eveneens met betrekking tot haar beschaafde volkeren.
 • In Ethan Smith’s boek wordt verondersteld dat alle inwoners van Amerika één ethnische achtergrond hebben – een Hebreeuwse en geen andere. Dit is hetzelfde in het Boek van Mormon.
 • In Ethan Smith’s boek wordt verondersteld dat deze ene ethnische groep (wellicht met uitzondering van de Eskimo’s in het uiterste noorden) het gehele Amerikaanse continent bevolkten, net zoals het Boek van Mormon.
 • Het veronderstelt dat de Indiaanse talen één gemeenschappelijke oorsprong hebben – het Hebreeuws. Dat doet het Boek van Mormon ook.
 • Ethan Smith’s boek verhaalt over een vondst in een heuvel van een borstplaat met twee witte, hertshoornen knopen, “net zoals de edelstenen van de Urim,” zegt Ethan Smith. Joseph Smith gebruikte een dergelijk instrument, de Urim en Thummim, om het Boek van Mormon te vertalen.
 • In Ethan Smith’s boek komen afgoderij en mensenoffers voor, net als in het Boek van Mormon.
 • Ethan Smith’s boek geeft hoog op over vrijgevigheid naar de armen en veroordeelt trots; het Boek van Mormon doet dit ook.
 • Ethan Smith’s boek keurt polygamie af. Het Boek van Mormon doet dit ook met betrekking tot de praktijken van David en Salomo.
 • In Ethan Smith’s boek worden Indiaanse tradities vermeld over een “verloren boek van God”, met een belofte dat dit boek voor de Indianen hersteld zal worden, en dat zij wederom in de gunst van de Grote Geest zullen komen. Dit stemt overeen met de herstelling van verloren heilige kronieken voor de Lamanieten in het Boek van Mormon.
 • Ethan Smith’s heilige boek werd begraven bij een “hogepriester”, “hoeder van de heilige traditie”; de heilige kronieken van het Boek van Mormon werden verstopt of begraven in de heuvel Cumorah door Moroni.
 • Ethan Smith’s boek beschrijft uitgebreide militaire verstevigingen waardoor steden in een groot gebied rond de Ohio en Mississippi valleien met elkaar verbonden werden, met militaire observatie- of wachttorens er tussenin; ook het Boek van Mormon beschrijft uitgebreide verstevigingen die uitgevoerd werden over grote gebieden met militaire wachttorens erbij.
 • Ethan Smith’s boek beschrijft ook heilige torens of “hoge plaatsen”, soms bedoeld voor waarachtige aanbidding, soms voor afgoderij; het Boek van Mormon kent ook gebeds- of heilige torens.
 • Een deel van Ethan Smith’s inwoners brachten een overgang tot stand van een monarchie naar een republikeinse regering; volkeren in het Boek van Mormon hebben hetzelfde gedaan.
 • In de republieken van Ethan Smith waren de civiele en wereldlijke macht verenigd in dezelfde persoon, net als in het Boek van Mormon.
 • Sommige van Ethan Smith’s volkeren geloofden in een constante strijd tussen goed en kwaad die de wereld beheerst. Lehi, de eerste Nephitische profeet, onderwees de noodzaak van een tegenstelling in alle dingen.
 • In Ethan Smith’s boek is er sprake van dat het evangelie gepredikt werd in het oude Amerika; het Boek van Mormon is heel stellig dat de Nephieten het evangelie kenden.
 • Ethan Smith’s boek geeft vrij veel details weer over het verhaal van de Mexicaanse cultuurheld Quetzalcoatl – die sterk op Christus lijkt; in het Boek van Mormon komt de opgestane Messias naar de Nieuwe Wereld, vervult daar een bediening, roept discipelen en sticht een kerk.